THÔNG BÁO – V.v Từ chối bảo hành acquy trong sự cố chìm tàu Vietsun Integrity!